Všeobecné obchodní podmínky

I. Prodávající

Lucie Dolanská

U Špejcharu 734

33026 Tlučná

II. Zákazník (dále i kupující)

Zákazníkem je spotřebitel, který je plnoletý a způsobilý k právním úkonům, případně jedná se souhlasem svého zákonného zástupce.

V případě, že kupujícím není spotřebitel, ale osoba jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, je kupující povinen prodávajícího na tuto skutečnost výslovně upozornit.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Zákazník je povinen při zahájení obchodních vztahů s prodávajícím, nejpozději současně s první objednávkou, předat prodávajícímu své aktuální a pravdivé kontaktní údaje, nutné pro jeho identifikaci a bezproblémové vyřízení objednávky. Mezi tyto údaje patří zejména jméno a příjmení, bydliště a úplná dodací adresa. Zákazník upozorní prodávajícího na změnu kontaktních údajů a to nejpozději před učiněním další objednávky, nebo nejpozději před datem, kdy má dojít k dalšímu zaslání zboží nebo nabídky.

III. Objednávka zboží

Zákazník objednává zboží na základě nabídky prodávajícího. Prodávající nabízí zboží především na internetových stránkách www.modazahubicku.cz, ve veřejných sdělovacích prostředcích, prostřednictvím telefonu, dopisu, e-mailu případně dalšími adresnými i neadresnými způsoby komunikace.

Nabídka vhodným způsobem popisuje produkty a jejich vlastnosti a ceny. Ceny zboží jsou konečné, včetně DPH. To neplatí pro případné poplatky za dopravné apod. Dojde-li v době platnosti reklamních materiálů (nabídky) ke zvýšení zákonných poplatků, prodávající může požadovat cenu zvýšenou o příslušný nárůst. Pokud by tím došlo k podstatnému překročení ceny podle reklamních materiálů, zákazník může odstoupit od kupní smlouvy.

Časově omezené nabídky nebo slevové akce mohou být využity jen v termínu jejich platnosti. Pokud není výslovně stanoveno jinak, nelze jednotlivé speciální nabídky a akce vzájemně kombinovat.

Každá jednotlivá objednávka musí být srozumitelná, obsahovat souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, identifikační údaje zákazníka (jméno a příjmení, adresu bydliště, případně dodací adresu, je-li odlišná od adresy bydliště), identifikaci zboží, cenu a počet kusů, které zákazník objednává.

V případě, že zákazník objednává opakované dodávky zboží, objednávka musí navíc obsahovat výslovný požadavek opakování dodávky a periodicitu opakování.

Zákazník objednávku doručí prodávajícímu prostřednictvím internetových stránek www.modazahubicku.cz nebo odpovědí na nabídku prodávajícího učiněnou dalšími způsoby komunikace. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Odesláním objednávky prodávajícímu se objednávka stane závaznou objednávkou.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

IV. Kupní smlouva (dále i smlouva)

Přijetím objednávky prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce a podle práva platného v České republice. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Přijatá jednotlivá objednávka (kupní smlouva) je prodávajícím uchovávána minimálně po dobu 2 měsíců od doručení objednávky technologicky odpovídajícím způsobem (například nahrávkou telefonického rozhovoru, uložením objednávky z internetových stránek v databázi atd.) za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

Přijatá objednávka opakované dodávky zboží je prodávajícím uchována technologicky odpovídajícím způsobem po celou dobu trvání opakovaného dodávání zboží a ještě minimálně další dva měsíce od ukončení dodávání zboží.

V. Odstoupení od smlouvy

Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně a účelně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Odstoupení od smlouvy a zboží zasílejte:

lucka@modazahubicku.cz

nebo na adresu:

Lucie Dolanská 

U Špejcharu 734

33026 Tlučná

Zákazník nese nebezpečí škody na zboží až do okamžiku, kdy bylo zboží doručeno na uvedenou adresu pro vrácení. Prodávající je oprávněn odmítnout zásilku, pokud je poškozená, v takovém případě si prodávající vyžádá sepsání zápisu o poškozené zásilce.

Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.).

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

 1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
 3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 4. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
 5. na dodávku novin, periodických tiskovin a časopisů,
 6. spočívajících ve hře nebo loterii.
Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme, pro urychlení vyřízení odstoupení, zboží doručit na adresu pro vrácení spolu s přiloženým průvodním dopisem oznamujícím odstoupení od smlouvy podle § 53 odst. 7 obč. z., důvod odstoupení od kupní smlouvy (může být i bez důvodu), spolu s kopií nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali bude částka, která má být kupujícímu vrácena, čerpána pro další nákup.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. Pokud vrácení darovaného nebo zvýhodněného zboží není z jakéhokoli důvodu možné, vzniká tím prodávajícímu nárok na náhradu běžné ceny dárku/zvýhodněného zboží.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu nárok na vrácení zaplacených finančních částek spojených s vráceným zbožím, které budou vráceny kupujícímu nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu.

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy + vzorový formulář (Stáhnout soubor PDF 501 kB)

VI. Dodací podmínky

Zboží je kupujícímu zasíláno přepravní službou (Zásilkovna nebo Českou poštou s.p.. ) Pokud nebude zboží doručeno kupujícímu z důvodů ležících na straně prodávajícího do pěti pracovních dnů od sjednaného termínu doručení (při splnění podmínek a po učinění všech nutných kroků ze strany kupujícího, zejména zaplacení předem, je-li tato forma zvolena), má kupující právo od smlouvy odstoupit (tím nejsou dotčena jeho jiná práva, jako např. právo na náhradu škody).

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit prodávajícímu, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Platné ceny za zabalení a přepravu zboží k zákazníkovi jsou vždy zveřejněny na internetových stránkách www.modazahubicku.cz 

VII. Platební podmínky

Prodávající akceptuje tyto způsoby platby:
 1. předem bankovním převodem
 2. na dobírku při doručení zboží

Zákazník bere na vědomí, že v případě neuhrazení či pozdního uhrazení zboží může prodávající:
 1. pozdržet odeslání zboží zákazníkovi v případě, že zboží ještě nebylo odesláno až do doby, než zákazník zaplatí
 2. přistoupit k vymáhání pohledávek včetně případného úroku z prodlení. Vedle sjednané kupní ceny za zboží je prodávající oprávněn domáhat se rovněž náhrady účelně vynaložených nákladů spojených s vymáháním pohledávek včetně nákladů právního zastoupení ve výši stanovené příslušnou vyhláškou.

VIII. Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje předané zákazníkem jsou důvěrné a budou použity k uskutečnění plnění smlouvy se zákazníkem a, pokud z těchto všeobecných obchodních podmínek nevyplývá jinak, nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícím se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání apod.).

Kromě výše uvedeného zákazník, pokud písemně (nebo zaškrtnutím příslušného pole při objednávání na internetu) prodávajícímu nesdělí jinak, dává uzavřením kupní smlouvy a tedy i akceptací těchto všeobecných smluvních podmínek zároveň souhlas, aby prodávající jeho osobní údaje (tedy identifikační údaje uváděné v objednávce a údaje o nakupovaném zboží) uchoval, shromažďoval a zpracoval pro účely nabízení obchodu a služeb. Zákazník, pokud písemně prodávajícímu nesdělí jinak, zároveň dává prodávajícímu souhlas, aby jméno, příjmení a adresu zákazníka předal ke stejnému účelu jiným subjektům. Souhlas uděluje zákazník, pokud nesdělí prodávajícímu písemně jinak, na dobu neurčitou.

Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu, aktualizaci nebo doplnění. Zákazník může zároveň kdykoli bezplatně vyslovit písemně nesouhlas s dalším zpracováváním svých osobních údajů. Za písemnou formu komunikace se v tomto případě považuje i vyplnění formuláře na internetových stránkách www.modazahubicku.cz.

IX. Reklamace

Záruční doba je 24 měsíců. Záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

 1. běžným opotřebením,
 2. uplynutím doby použitelnosti,
 3. skladováním nebo používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
 4. mechanickým opotřebením,
 5. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
 6. zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

V případě slevy nelze později reklamovat zboží pro vadu, za niž byla sleva poskytnuta.

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Vhodně zabalené reklamované zboží zasílejte na:

Lucie Dolanská

U Špejcharu 734

33026 Tlučná
 
Zákazník nese nebezpečí škody na zboží až do okamžiku, kdy bylo zboží doručeno na uvedenou adresu pro reklamaci. Prodávající je oprávněn odmítnout zásilku, pokud je poškozená, v takovém případě si prodávající vyžádá sepsání zápisu o poškozené zásilce. Zásilka by měla být označena viditelně nápisem „REKLAMACE“ a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje. Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.

Volbu způsobu vyřízení reklamace provádí kupující. Pokud spotřebitel nezvolí způsob vyřízení reklamace v prodávajícím poskytnuté přiměřené lhůtě, zvolí jej prodávající.

Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Prodávající vydá kupujícímu spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to e-mailem bezprostředně po přijetí reklamace, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Při vyřízení oprávněné reklamace opravou odstranitelné vady zboží se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady (doporučujeme požádat nejdéle do 30 dnů po vyřízení reklamace – zákonná lhůta tím není dotčena) a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nutně a účelně vynaložených nákladů k tomuto odstoupení od smlouvy.

X. Závěrečná ustanovení

Návody a rady, případně odpovědi na často kladené otázky nejsou výkladem ani zpřesněním těchto všeobecných obchodních podmínek a jsou zveřejněny na internetových stránkách www.modazahubicku.cz ve snaze jednoduchým způsobem poradit zákazníkům v typických situacích.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 7. 2020. Prodávající si vyhrazuje právo změnit všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.


SLEDUJTE NÁS